Sociale zekerheid

sociaal zeker - minder zorgen

"Sociale zekerheid is een publiek [nationaal] stelsel dat is bedoeld om inkomen te garanderen voor personen of gezinnen die niet in staat worden geacht om zelf in voldoende inkomen te voorzien." (Bron: Wikipedia - ingekorte versie) 

Sociale zekerheid in Nederland bestaat uit:

 1. Sociale verzekeringen: volksverzekeringen
 2. Sociale verzekeringen: werknemersverzekeringen
 3. Sociale voorzieningen (o.a. Participatiewet, Wet inkomensvoorzieningen, Toeslagenwet)

1. Volksverzekeringen

Als Nederlandse ingezetene heb je recht op de Volksverzekeringen (verzekeringen die op alle ingezetenen van toepassing zijn):

 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Wet langdurige zorg (WLZ), voorheen AWBZ
 • Algemene nabestaandenwet (Anw)
 • Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 
 • Wajong

Wet langdurige zorg (Wlz) - Nederlandse basiszorgverzekering

Voor digital nomads zijn deze verzekeringen vaak niet van toepassing. Dit is, indien van toepassing, geheel of deels op te vangen door:

2. Werknemersverzekeringen

Ben je in loondienst, dan gelden de Werknemersverzekeringen. Denk hierbij o.a. aan:

 • WIA / WGA / IVA / WAO / Ziektewet - een uitkering als je door ziekte of ongeval tijdelijk of permanent niet meer kunt werken.
 • Werkloosheidswet (WW); Een uitkering als je werkloos raakt.
 • (Voor ondernemers/zelfstandigen in Nederland gelden deze werknemersverzekeringen niet)

Voor digital nomads zijn deze verzekeringen in het algemeen niet van toepassing. Het risico op langdurige arbeidsongeschiktheid als gevolg van een zwaar ongeval of ernstige ziekte kan worden verzekerd. Juist bij vertrek naar en werken het buitenland kan het belangrijk zijn om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten:

 • In veel landen wereldwijd zijn namelijk geen voorzieningen beschikbaar in situaties waarbij men arbeidsongeschikt raakt.
 • Word je ernstig ziek of krijg je een ernstig ongeval, dan kan het zijn dat je zowel uw werk als inkomen verliest, en dat daar geen vervangend inkomen tegenover staat.
 • En mocht je terugkeren naar Nederland, dan heb je géén recht op een uitkering vanuit de WIA (arbeidsongeschiktheid), WW (werkloosheid), ANW (nabestaanden) of Nabestaandenpensioen van een werkgever.

3. Sociale voorzieningen

De sociale voorzieningen gelden in de regel voor alle ingezetenen van Nederland.

 • Participatiewet (bijstandsuitkering)
 • Wet inkomensvoorziening ouder arbeidsongeschikten en werklozen en Toeslagenwet.

Voor digital nomads zijn deze voorzieningen in het algemeen niet van toepassing.